Regulamin uczestnictwa w kołach zainteresowań Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1/2015

Dyrektora GOK Kornowac

z dnia 07.01.2015 r

 

 

 

Regulamin

uczestnictwa w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady uczestniczenia w ogólnodostępnych zajęciach organizowanych przez Gminnym Ośrodku Kultury w Kornowacu.

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) GOK – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu,

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora GOK

3) instruktorze – należy przez to rozumieć osoby prowadzące zajęcia lub koła zainteresowań w GOK

 

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

 

 1. Ustala się następujące warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez GOK Kornowac:

1) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu,

2) dokonanie zgłoszenia instruktorowi zamiaru uczestniczenia w zajęciach,

3) dokonanie pisemnej zgody (jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu)

4) terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.

 1. Obecność uczestników na zajęciach jest kontrolowana poprzez dokonywanie wpisów w dziennikach zajęć.

 2. Osobą odpowiedzialną za kontrole spełnienia przez uczestnika zajęć wymogów określonych w ust. 1 oraz prowadzenie dziennika zajęć jest instruktor.

 

III. OPŁATY

 

 1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach płatnych reguluje cennik który jest załącznikiem do Regulaminu.

 2. Opłata za dany miesiąc jest stała.

 3. W przypadku rezygnacji z opłaconych wcześniej zajęć oraz w razie uczestnictwa w zajęciach przez niepełny miesiąc zwrot uiszczonej opłaty nie przysługuje.

 4. Opłaty za dany miesiąc należy dokonywać z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

 5. Zapłaty opłat należy dokonywać bezpośrednio w kasie GOK.

 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwolnienie z opłaty lub obniżenie opłaty za dany miesiąc.

 7. O zwolnieniu z opłat lub ich obniżeniu decyduje Dyrektor.

 

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 

 1. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych przez Dyrektora GOK salach i ustalonych dniach i godzinach

 2. Program zajęć i czas trwania jest ustalony z Dyrektorem na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.

 3. Uczestnicy zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego zajęcia na grupy dostosowane do wieku, liczebności oraz poziomu zaawansowania.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników zajęć odpowiednio wcześnie

 5. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć następuje poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach informacyjnych ,telefonicznie oraz na stronie internetowej GOK .

 

V. BEZPIECZEŃSTWO

 

 1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.

 2. Uczestnicy zajęć zobowiązani do wykonywania poleceń instruktorów.

 3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać sali na której odbywają się zajęcia bez wiedzy instruktora.

 4. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników GOK.

 5. Rodzice lub opiekunowie uczestniczących w zajęciach dzieci do lat 7, zobowiązani są do ich odebrania z siedziby GOK po zakończeniu zajęć.

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. GOK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć, nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GOK.

 2. Uczestnictwo osób małoletnich w zajęciach organizowanych przez GOK poza jego siedzibą (w najbliższym otoczeniu budynku GOK), nie wymagające transportu wpisane są w charakter zajęć i nie wymagają dodatkowej zgody pisemnej rodzica lub opiekuna.

 3. Zajęcia wyjazdowe (występy, udziały w konkursach, koncerty itp.) w przypadku uczestników będących osobami małoletnimi wymagają pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

 4. Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu i wyposażenia GOK, jeżeli jest to wynikiem niewłaściwego obchodzenia się z tymi przedmiotami lub niestosowaniem się do poleceń instruktorów i pracowników GOK.

 5. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor.