Plan pracy świetlicy w Kornowacu na 2020r.

Podstawowe cele i zadania świetlicy w Kornowacu na rok 2020r:

  • integrowanie ze sobą dzieci i młodzieży w różnym wieku i z różnych miejscowości Gminy Kornowac,
  • prowadzenie wczesnej profilaktyki związanej z wszelkiego rodzaju patologiami społecznymi,
  • kształtowanie właściwej postawy społecznej młodych ludzi,
  • pomoc w sytuacjach trudnych życiowo i wskazywanie na możliwości radzenia sobie z nimi,
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków w celu szybkiej interwencji w sytuacjach niepokojących,
  • opiekę nad wychowankami po zajęciach szkolnych oraz w przerwach wakacyjnych,
  • wyrównywanie szans rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży,
  • właściwa organizacja czasu wolnego, poprzez szeroki wachlarz propozycji imprez jedno i kilkudniowych odbywających się na miejscu oraz wyjazdowych,
  • rozbudzanie w wychowankach wrażliwości emocjonalnej w tym na sztukę, głównie poprzez czynny udział w kulturze.

 

STYCZEŃ 
- „Nowy Rok” –jakie mamy postanowienia noworoczne, czego oczekujemy w nowym roku, 
- kształtowanie nawyków higieny osobistej, otoczenia i nauki,
- kształtowanie wrażliwości i życzliwości w odniesieniu do innych ludzi, kształtowanie postaw współdziałania w grupie,
- Dziadkowie – jacy oni są, jak ja się odnoszę do nich i innych starszych osób?
- upominek dla Babci i Dziadka – prace plastyczne
- zajęcia przeciw agresji – „Uczymy się dostrzegać i wyrażać uczucia agresywne”,
- bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu, 
- spacer zimowy do  – obserwacja przyrody,
- zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku, określenie charakterystycznych cech zimy,
- rozbudzanie zamiłowania do uprawiania sportów zimowych i rekreacji,
- pomoc w odrabianiu lekcji,

- Klub Małego Kuchcika - faworki.
- Ferie- wspólny plan dla wszystkich placówek GOK,
- zwrócenie uwagi i dbałość o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo  innych,         szczególnie podczas zimowych wojaży,

LUTY

- bal karnawałowy, 

-zabawy na śniegu, lepienie bałwana, 

- Walentynki! – prace plastyczne,

- Klub Małego Kuchcika-walentynkowe serca z piernika.

MARZEC 

- rozbudzanie uczucia radości z nadejścia wiosny.,
- tolerancja – czy jestem tolerancyjny, jak nasze środowisko odnosi się do „innych” osób, które różnią się od większości? 
- poznawanie podstawowych zasad czuwania nad własnym zdrowiem i profilaktyka zdrowego stylu życia,
- obserwacja zmian w przyrodzie zachodzących wiosną ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmiany w świecie ptaków,
- gdzie ta wiosna? – szukamy pierwszych symptomów wiosny,
- prace plastyczne – moja wiosna, technika dowolna,
- jak pomagamy w domu – wiosenne porządki, czy chętnie wykonujemy nasze prace domowe,
- zabawy na świeżym powietrzu,
- odrabiamy lekcje – pomoc koleżeńska,

- Klub Małego Kuchcika- wiosenna sałatka.

KWIECIEŃ 
- zapoznanie z tradycjami i obrzędami Wielkanocnymi,
- wykonanie ozdób świątecznych – technika dowolna, inwencja własna,
- świąteczne dekoracje, prace plastyczne,
- powrót skrzydlatych przyjaciół, obserwacja życia ptaków z najbliższego otoczenia, 
- książka mój przyjaciel, rola książki jako źródła wzruszeń i wiedzy o świecie,
- wdrażanie do dbania o najbliższe środowisko. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem haseł ekologicznych,
- woda i jej znaczenie w życiu człowieka.
- rozbudzanie zainteresowań działalnością hobbystyczną. Przedstawianie własnych zainteresowań,
- Moje hobby- malowanie farbami plakatowymi,
- odrabiamy zadania domowe, 
- gry i zabawy świetlicowe oraz na świeżym powietrzu.

-Klub Małego Kuchcika- pisanki, kraszanki.

MAJ 
- wdrażanie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu, gry i zabawy na świeżym powietrzu,
- zachęcanie dzieci do korzystania z prasy codziennej i czytania książek. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni u dzieci. Kształtowanie nawyków poszanowania książek,
- podkreślenie ważnej roli matki w rodzinie. Pogłębianie szacunku dla rodziców i osób starszych, kształtowanie uczuć miłości i przywiązania do rodziców,
- wdrażanie zasad kultury na co dzień,
- upominek dla mamy- kwiatek, prace plastyczne według własnego pomysłu,
- dbajmy o nasze środowisko, rośliny i zwierzęta chronione, które nas otaczają – rozmowa,
- jestem koleżeński i tolerancyjny – mój stosunek do koleżanek i kolegów niepełnosprawnych, czy jestem tolerancyjny?
- gry i zabawy rekreacyjne na świeżym powietrzu,
- pomoc w odrabianiu lekcji.

CZERWIEC 
- Dzień Dziecka – nasze małe święto,
- jak dzieci mieszkają w innych krajach, jakie mają warunki do życia nauki itp.,
- moje ulubione gry i zabawy, wyrażanie własnego zdania,
- zachęcanie do koleżeństwa , wzajemnej pomocy i życzliwości podczas zabaw, 
- ja i moje małe podróże – opowiadania dzieci o swoich podróżach, praca z wykorzystaniem Internetu,
- budzenie zainteresowań krajoznawczych. Kształtowanie umiejętności planowania i obserwacji,
- dzieciństwo bez przemocy- rozmowa na temat relacji między rodzicami a dziećmi,
- mam własne zdanie, kształtowanie postaw asertywnych,
- odrysowywanie  konturu mapy Polski z zaznaczeniem miejsc  znanych i ważnych,
- Moje plany wakacyjne – prace plastyczne, technika dowolna,
- jestem małym ratownikiem, podstawy pierwszej pomocy – pogadanka,
- między świetlicowe ognisko integracyjne na zakończenie roku szkolnego,
- bezpieczne wakacje – rozmowa,
- przypomnienie zasad bezpiecznych podczas wakacji,
- gry i zabawy przeciwko agresji.
- rozpoczęcie zajęć i wycieczek letnich

LIPIEC 
- Zajęcia wspólne dla wszystkich świetlic,

- aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży,


SIERPIEŃ 
- Kontynuacja zajęć z miesiąca lipca.

- moje wakacje- prace plastyczne,

- gry i zabawy na świeżym powietrzu,

- zajęcia na boisku przy SP Kornowac


WRZESIEŃ 
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa panujących na świetlicy,
- wspomnienia z wakacji – prace plastyczne
- poczucie własnej wartości jako ważny czynnik rozwoju osobowości,
- każdy z nas ma inny charakter – jakie są zachowania w naszym otoczeniu, wpływ charakteru człowieka na sposób postępowania w różnych sytuacjach,
- współdziałanie i odpowiedni sposób zachowania się w grupie, traktowanie swoich potrzeb na równi z potrzebami innych,
- bawmy się razem radośnie – zasady wspólnej zabawy i zachowania się w grupie,
- zabawy rekreacyjno-sportowe na świeżym powietrzu.

PAŹDZIERNIK 
- umiejętność wyrażania swojego zdania, każdy z nas ma prawo do głośnego wyrażania swojego zdania,
- profilaktyka – alkohol – jak się ustrzec, dlaczego ludzie sięgają po tego rodzaju używki, co powoduje w naszym organizmie?
- samopomoc koleżeńska – pomagamy sobie wzajemnie w różnych sytuacjach,
- dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, określanie nastroju aktualnej pogody i rozumienie pojęcia "szaruga jesienna",
- jesienne owoce – prace plastyczne,
- moja bezpieczna droga „do” i „ze” szkoły,
- kształtowanie samodyscypliny oraz zasad współżycia zespołowego w grupie,
- profilaktyka zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych w grupie,
- pomoc  w odrabianiu zadań domowych,
- gry i zabawy na świeżym powietrzu.

LISTOPAD 
- czcimy pamięć tych, którzy odeszli, właściwe zachowania w odpowiednich miejscach kształtowanie i utrwalanie poprawnych nawyków oraz samodyscypliny,
- potrzeba reguł – negatywne sytuacje wynikające z nieprzestrzegania odpowiednich zasad, potrzeba stosowania zasad i reguł w życiu każdego z nas,
- Dzień Niepodległości - zajęcia o poczuciu ducha polskości i tożsamości narodowej,
- samodzielne korzystanie z zaawansowanych technologii informatycznych,
- wykorzystanie komputera w różnych dziedzinach życia i kształcenia,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- gry i zabawy,


GRUDZIEŃ 
- „Barbórka’ czyje to święto? Dlaczego praca górników jest tak ciężka, 
- Mikołajki – miłe jest dostawanie prezentów ale też dawanie,
- uświadamianie potrzeby szanowania lasu i jego mieszkańców – jak dbamy o zwierzęta w zimie?
- ułatwienie dostrzegania znaczenia wartości własnego regionu i kraju w życiu osobistym,
- całościowe postrzeganie regionu jako miejsca życia, aktywności i szeroko rozumianej twórczości,
- umiejętność porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi,
- wykonywanie różnych ozdób choinkowych,
- nasza mała wigilijna, przygotowanie świetlicowego świątecznego stołu, wspólne śpiewanie kolęd
- pomoc w odrabianiu lekcji.