| | | AAA
Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu

Aktualności

24 maja 2018 15:17 | Aktualności

Nabór na stanowisko instruktora siłowni

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu

ogłasza nabór na wolne stanowisko

Instruktor siłowni

 

 

1. Miejsce pracy:

    Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu,

   44-285 Kobyla, ul. Główna 78

Świetlica w Kornowacu

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa zlecenie

4. Obowiązki:

  1. a) prowadzenie zajęć grupowych

  2. b) udzielanie porad treningowych

  3. c) dbanie o powierzony sprzęt i porządek w sali ćwiczeń

  4. d) wykonywanie poleceń służbowych Dyrektora GOK.

  5. e) przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i regulaminu pracy

 

5. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie średnie

b) ukończone kursy i uprawnienia ( instruktor sportów siłowych)

c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku instruktora,

d) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania
w pełni z praw publicznych,

e) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

     przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);

f) prawo jazdy kat.B

g) dyspozycyjność, punktualność

h) komunikatywność, odpowiedzialność, uczciwość

6. Wymagane dokumenty:

1. życiorys- CV,

2. kserokopie świadectw pracy,

3. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,

4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

5.oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku instruktora

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

  1. osobiście w GOK- Dom Kultury w Kobyli, ul. Główna 78, 44-285 Kobyla

z dopiskiem: Nabór na stanowisko instuktor siłowni w terminie do dnia 15 czerwca 2018 r. do godz. 12.00.

Dokumenty, które wpłyną do GOK Kornowac po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Z kandydatami wyłonionymi w drodze naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Wyłoniony kandydat będzie zatrudniony na umowę o pracę na czas określony.

Wymagane dokumenty ( list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOK Kornowac pod nr tel.32 430 12 00.

 

Przeczytano: 313 razy. Wydrukuj|Do góry