Statut

04 października 2013 14:49 | Statut

Statut

Załącznik do uchwały
Nr V/l 7/2003
Rady Gminy Kornowac
Z dnia 27 lutego 2003 r.

 

Statut
Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu
z siedzibą w Kobyli


Postanowienie ogólne


Rozdział l


§1
Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli, zwany dalej GOK , jest
samorządową instytucją kultury , która realizuje zadania własne Gminy Kornowac w
dziedzinie prowadzenie działalności kulturalnej.


§2
Podstawą prawną działania GOK jest:
a) Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.
Dz. U. z 1997 r. nr 110, póz. 721 z późń. zmian.)
b) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. nr 13, póz. 74
z późń. zm.),
c) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. nr 121, póz. 591).
d) Ustawy z dnia 21.01.2000r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem
administracji publicznej (Dz. U. nr 12 , póz. 136 )


§3
1. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organ
prowadzący i ma osobowość prawną.
2. Obszarem działania GOK jest Gmina Kornowac.
3. Siedziba GOK mieści się w Kobyli przy ul. Głównej.
4. GOK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.


§4
1. GOK obejmuje swoim zasięgiem : Dom Kultury w Kobyli oraz świetlicę w Łańcach,
Rzuchowie i Pogrzebieniu (zał. l)
2. Organizację wewnętrzną GOK określa „Regulamin organizacyjny" nadany przez
Dyrektora, po zaciągnięciu opinii Wójta Gminy i działających w Ośrodku związków i
stowarzyszeń twórców.


Rozdział II
Cele , przedmiot i formy działalności.


§5
Przedmiotem działalności GOK jest tworzenie, upowszechnianie i krzewienie kultury oraz
promocja gminy.


§6
1. Podstawowymi zasadami GOK jest prowadzenie działalności w dziedzinie edukacji i
upowszechniania kultury, sztuki profesjonalnej oraz amatorskiej.
2. Podstawowym elementem GOK jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do
aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie tych wartości.
3. GOK świadczy usługi w dziedzinie kultury, prowadzi też zadania związane z promocją
gminy oraz współdziała z innymi instytucjami i jednostkami kultury.


§7
Do zadań GOK należy w szczególności:
a) rozpoznanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych ;
b) przygotowanie do tworzenie i odbioru wartości kulturalnych ;
c) kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze;
d) zapewnienie warunków tworzenia i odbioru wartości kulturalnych;
e) inicjowanie czynnego wypoczynku po pracy;
f) rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań w dziedzinie kultury;
g) organizowanie imprez kulturalnych;
h) promocja gminy.


§8
l. Formą działalności GOK może być:
a) udostępniania własnych obiektów do organizacji imprez kulturalnych
i okolicznościowych;
b) urządzanie cyklicznych koncertów, przeglądów i prezentacji, a także : spektakli, wystaw,
wieczorów autorskich, spotkań, odczytów oraz zawodów i turniejów;
c) prowadzenie pracowni artystycznych;
d) prowadzenie działalności wydawniczej.
2. Inną działalnością GOK może być :
a) prowadzenie reklamy na obiektach własnych i innych;
b) prowadzenie kiosków i punktów żywienie we własnych obiektach ;
c) organizowanie i prowadzenie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych).
3. GOK może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa, regulującymi
określoną formę działalności.


Rozdział III
Zarządzanie i organizacja.


§9
GOK - iem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powoływany i odwoływany
przez Wójta Gminy.


§10
1. Dyrektor kieruje całokształtem działalności GOK i jest odpowiedzialny za jego mienie.
2. Jeżeli czynność prawna Dyrektora obejmuje rozporządzanie mieniem lub powoduje
zaciągnięcie zobowiązania finansowego GOK, to do skuteczności wymaga kontrasygnaty
Głównego Księgowego.
3. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pozostałych pracowników
GOK - u.


§11
1. Organem doradczym jest Rada Programowa GOK.
2. W skład Rady Programowej wchodzi Przewodniczący i 4 członków.
3. Radę Programową powołuje Wójt Gminy.
4. Kadencja Rady Programowej trwa 3 lata.


Rozdział IV
Mienie i finanse.


§12
GOK jako instytucja kultury prowadzi samodzielna gospodarkę finansową na zasadach
określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


§13
1. GOK gospodaruje samodzielnie swym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę
finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności GOK zatwierdzany przez
Radę Gminy, uwzględniający wysokość dotacji z budżetu Gminy Kornowac.
3. Dotacja, o której mowa w ustępie poprzedzającym, przyznawana jest i rozliczana na
podstawie odrębnych przepisów.
4. Plan, o którym mowa w ustępie 2 obejmuje plan usług, przychodów i kosztów, remontów
i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.
5. GOK zobowiązany jest do składania rocznego bilansu instytucji kultury, odnotowanego
w rejestrze prowadzonym przez Gminę Kornowac.


Rozdział V
Nadzór.


§14
1. Nadzór nad działalnością GOK sprawuje Wójt Gminy Kornowac.
2. Dyrektor GOK zobowiązany jest do przedstawienia Wójtowi Gminy Kornowac do końca
trzeciego kwartału roku poprzedzającego, programu działania GOK na każdy kolejny
rok kalendarzowy i uzyskania akceptacji tegoż programu.
3. Dyrektor GOK w terminie do 31 stycznia każdego roku zobowiązany jest do złożenia
Wójtowi Gminy Kornowac sprawozdania z wykonania programu za rok ubiegły.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§15
1. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Gminy Kornowac w drodze uchwały.
2. Likwidacja GOK następuje na podstawie uchwały Rady Gminy Kornowac.
3.W sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw.


§16
GOK używa pieczęci podłużnej - nagłówkowej z nazwą : Gminny Ośrodek Kultury
w Kornowacu z siedzibą w Kobyli 44 - 285 Kornowac ul. Główna 78.

Przeczytano: 2077 razy. Wydrukuj|Do góry