Uchwały

04 października 2013 14:43 | Uchwały

Uchwała Nr V/17/2003

Uchwała Nr V/17/2003
Rady Gminy Kornowac
z dnia 27 lutego 2003r.


w sprawie: nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kornowacu z siedzibą
w Kobyli


Na podstawie art. 13 ust. l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 13„ póz. 123 z późn.
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami)


Rada Gminy Kornowac
uchwala:


§ l
Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli Statut
w brzmieniu jak w załączniku


§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3
Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeczytano: 1211 razy. Wydrukuj|Do góry