Uchwały

04 października 2013 18:59 | Uchwały

Uchwała nr XXXVII/206/2010

UCHWAŁA NR XXXVII/206/2010

RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 28 stycznia 2010r.

 

W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli

 

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. Z 2001r. Nr13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Gminy Kornowac uchwala:

 

§1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu z siedzibą w Kobyli, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/17/2003 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 lutego 2003r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. § ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: „GOK obejmuje swoim zasięgiem: Dom Kultury w Kobyli oraz świetlicę w Kornowacu, Łańcach, Pogrzebieniu i Rzuchowie (załącznik nr 1)”

  2. Załącznik do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac

§3. Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przeczytano: 1173 razy. Wydrukuj|Do góry