Uchwały

23 marca 2016 15:25 | Uchwały

UCHWAŁA NR IV.19.2015 RADY GMINY KORNOWAC z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu


UCHWAŁA NR IV.19.2015
RADY GMINY KORNOWAC

z dnia 26 lutego 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)


Rada Gminy Kornowac uchwala


§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/17/2003 Rady Gminy Kornowac z dnia 27 lutego 2003 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu, zwany dalej GOK, jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Kornowac w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury”.
2. § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Terenem działania GOK jest Gmina Kornowac
2. W skład GOK wchodzą: Dom Kultury w Kobyli, Dom Kultury w Łańcach, Dom Kultury w Pogrzebieniu, Dom Kultury w Rzuchowie i Świetlica w Kornowacu”.
3. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 16. GOK używa pieczęci podłużnej – nagłówkowej o treści: Gminny Ośrodek Kultury w Kornowacu, Kobyla ul. Główna 78, 44-285 Kornowac”.
4. Załącznik nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                     Kornowac

                                                                                       Eugeniusz Kura

Przeczytano: 823 razy. Wydrukuj|Do góry