Uchwały

23 marca 2016 15:29 | Uchwały

UCHWAŁA NR VI.34.2015 RADY GMINY KORNOWAC z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu


UCHWAŁA NR VI.34.2015
RADY GMINY KORNOWAC


z dnia 23 kwietnia 2015 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2015 r. o zmianie Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm)


Rada Gminy Kornowac uchwala


§ 1. W §1 Uchwały Nr IV.19.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu skreśla się pkt. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kornowac
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       Kornowac


                                                                                   Eugeniusz Kura

Przeczytano: 871 razy. Wydrukuj|Do góry