Ogłoszenia

02 marca 2017 16:59 | Ogłoszenia

WOLNE STANOWISKO PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOBYLI!

 

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli ogłasza nabór na wolne stanowisko gospodarza budynku – palacza c.o.

 

w Szkole Podstawowej w Kobyli

 

 

 

 

 

1. Miejsce pracy:

 

    Szkoła Podstawowa w Kobyli,

 

    44-285 Kobyla, ul. Główna 69.

 

2. Wymiar czasu pracy: cały etat

 

3. Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę

 

4. Obowiązki:

 

a) utrzymanie w czystości obejścia powierzonego obiektu,

 

b) obsługa kotła c.o.,

 

c) bieżące naprawy drobnego sprzętu.

 

5. Wymagania niezbędne:

 

a) wykształcenie zawodowe,

 

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku gospodarza – palacza c.o.,

 

c) posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania
w pełni z praw publicznych,

 

d) niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

 

     przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);

 

e) prawo jazdy kat. B minimum 5 lat

 

6. Wymagane dokumenty:

 

  1. życiorys- CV,
  2. kserokopie świadectw pracy,
  3. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie,
  4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 

 

 

            Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem osoby składającej ofertę:

 

  1. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli, ul. Główna 69, 
  2. pocztą na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli.

 

 

 

z dopiskiem: Nabór na stanowisko gospodarz budynku – palacz c.o. w terminie do dnia 22 marca 2017 r. do godz. 14.00.

 

Dokumenty, które wpłyną do Szkoły po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Wymagane dokumenty (list motywacyjny oraz życiorys) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

 

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kobyli pod nr tel. 0-32 430 11 70. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Pani Joanna Kolarczyk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kobyli.


Przeczytano: 159 razy. Wydrukuj|Do góry